لیست قیمت

لیست قیمت محصولات دی وی دی و جزوه کنکور آسان است

لیست قیمت محصولات کنکور آسان است (انتشارات گیلنا) برنامه تلویزیونی اوج یادگیری به تفکیک پایه و رشته و جامع ترین و به روز ترین لیست قیمت دی وی دی و جزوه کنکور آسان است.

لیست قیمت محصولات تجربی کنکور آسان است

لیست قیمت محصولات ریاضی ریاضی کنکور آسان است

دهم تجربی

لیست قیمت محصولات دهم تجربی کنکور آسان است با تدریس مهندس امیر مسعودی ، عارف ربیعیان ، استاد احمدی ، دکتر حسینی نیا، دکتر مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، امیر حسین شاهانی و امیر دانش زاده و …

ریاضی دهم تجربی امیر مسعودی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
مجموعه، الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس امیر مسعودی ۱۴۰
روش تست زنی نامعادله مهندس امیر مسعودی ۱۱۰
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۵۰  
خلاقیت در تابع مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبات) مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس امیر مسعودی ۳۰
آموزش جامع مثلثاتمهندس شاهانی ۹۰
توانهای گویا و عبارات جبری مهندس شاهانی ۱۰۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)مهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست ریاضی مهندس علیشاه ۱۴۰
آموزش ریاضی مهندس علیشاه ۲۷۰

فیزیک دهم تجربی امیر مسعودی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۱۷۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۱۹۵
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس امیر مسعودی ۱۹۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی ۱۶۵
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم مهندس شاهانی ۱۸۰
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربی مهندس امیر مسعودی ۴۷۰

شیمی دهم تجربی عارف ربیعیان در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
کیهان,زادگاه الفبای هستیمهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
ردپای گازها در زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰
آب و آهنگ مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
همایش دهم و یازدهم مهندس عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ کیهان مهندس عارف ربیعیان ۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲ ردپای گازها مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست فصل ۳ آب آهنگ زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰

زیست دهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
آموزش ۹بعدی زیست فصل ۱ و ۲دکتر شیخی ۴۵
آموزش ۹بعدی زیست فصل ۳ تا ۷ دکتر شیخی ۱۰۰
روش تست زنی زیست دکتر شیخی ۱۰۰
کتاب ۸۵۰ تست زیست به همراه پاسخشبرنگی ۶۰
فصل ۱ و ۲ زیستدکتر حسینی نیا ۱۲۰
فصل ۳ تا ۵ زیست دکتر حسینی نیا ۱۳۵
فصل ۶ و ۷ زیست دکتر حسینی نیا ۷۵
آموزش زیستدکتر دادگستری ۱۳۵
آموزش زیستدکتر امیری ۱۲۰
همایش زیستدکتر شیخی ۱۵۰
خلاقیت قیدنامه زیست شناسیدکتر شیخی ۱۰۰
همایش سه روزه زیست شناسی پایه (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی ۲۲۵
روش تست زیستدکتر حسینی نیا ۸۰
آموزش جامع پازوکیدکتر پازوکی ۲۰۰

ادبیات دهم تجربی احمدی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
نگارش ۱ استاد احمدی ۷۵
جمع‌بندی ادبیات استاد احمدی ۶۰
آموزش ادبیات دهماستاد ستار نژاد۲۱۰
روش تست زنی ادبیات استاد احمدی۱۴۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی ۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی ۶۰

زبان دهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
زبان درس ۱ و ۲محبوبی ۱۵۰
زبان درس ۳ و ۴ محبوبی ۱۵۰
روش تست ریدینگ محبوبی ۴۵
روش تست کلوزتست محبوبی ۴۵
روش تست زبان (دانش زاده)دانش زاده ۱۰۵
روش تست زنی زبان (محبوبی)محبوبی۱۳۵
آموزش جامع زبان دهمدانش زاده۱۲۰

عربی دهم تجربی حسین احمدی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
عربی درس ۱ تا ۴استاد احمدی ۱۰۵
عربی درس ۵ تا ۸ استاد احمدی ۱۰۵
آموزش عربی دهماستاد جوکار۷۵
کتاب آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی ۴۰
تمرین‌های عربی استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اسم و اشاره) استاد احمدی ۴۰
خلاقیت در عربی (اعداد) استاد احمدی ۴۰
روش تست عربی استاد احمدی ۲۰۰

دین و زندگی دهم تجربی حسین احمدی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
آموزش دین و زندگی دهماستاد احمدی۲۲۰
کتاب دینی آسان است استاد احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاب استاد احمدی ۱۱۰
خلاقیت دینی دورس ۱ تا ۱۲ استاد احمدی ۱۸۰
همایش دینی دهماستاد احمدی۱۵۰

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی
یازدهم تجربی

لیست قیمت محصولات یازدهم تجربی کنکور آسان است با تدریس مهندس امیر مسعودی ، عارف ربیعیان ، استاد احمدی ، دکتر حسینی نیا، دکتر مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، امیر حسین شاهانی و امیر دانش زاده و …

ریاضی یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
معادله و سهمیمهندس امیر مسعودی ۷۵
آموزش جامع معادله و سهمیمهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع تستی تابعمهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی ۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی ۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی ۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتیمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگیمهندس امیر مسعودی۱۳۵
آموزش حد و پیوستگیمهندس شاهانی۱۳۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم ودوازدهم)مهندس امیر مسعودی ۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی ( یازدهم و دوازدهم)مهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش جامع هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی ۶۰
هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۱۰۵
روش تست زنی هندسه فصل ۲مهندس شاهانی ۴۵
ریاضی جامعمهندس علیشاه۱۴۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالمهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰
خلاقیت احتمال مهندس امیر مسعودی ۶۰

فیزیک یازدهم تجربی امیر مسعودی در کنکور آسان است

عنوان مدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکنمهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست خازنمهندس امیر مسعودی ۴۰
روش تست الکتریسیته ساکنمهندس امیر مسعودی۹۵
آموزش جریان ومدارمهندس امیر مسعودی۲۴۵
روش تست جریان ومدارمهندس امیر مسعودی ۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیسمهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست مغناطیسمهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست القامهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی یازدهم تجربی عارف ربیعیان در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان ۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان ۷۵
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۴۰

زیست یازدهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
زیستدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زنی زیستدکتر شیخی۱۰۰
خلاقیت در زیستدکتر شیخی۱۰۰
همایش زیستدکتر شیخی۱۵۰
فصل ۱ و ۲ زیستدکتر حسینی نیا ۴۰
فصل ۳ تا ۵ زیستدکتر حسینی نیا۶۰
همایش سه روزه زیست شناسی پایه (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی۲۲۵
آموزش جامعدکتر پازوکی۳۲۰
جمع بندی زیست پازوکیعرفان پازوکی۱۴۰

ادبیات یازدهم تجربی کنکورآسان است حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۴۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
خلاقیت زبان فارسیحسین احمدی۱۲۰
روش تست زنی قرابتحسین احمدی۷۵

زبان یازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
زبان درس اولمحبوبی۷۰
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبانمحبوبی۱۵۰
آموزش زبان انگلیسیدانش زاده۱۸۰
روش تست زنی زبانمحبوبی۹۰
جمع بندی زبان یازدهمدانش زاده۱۰۰

عربی یازدهم تجربی کنکور آسان است حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت عربیاستاد احمدی۲۶۰
آموزش عربی یازدهماستاد جوکار۱۲۰
کتاب سیصد تست ترجمه عربیاستاد احمدی۴۰

دین و زندگی یازدهم تجربی کنکور آسان است حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دینی یازدهماستاد احمدی۲۰۰

دوازدهم تجربی

لیست قیمت محصولات دوازدهم تجربی کنکور آسان است با تدریس مهندس امیر مسعودی ، عارف ربیعیان ، استاد احمدی ، دکتر حسینی نیا، دکتر مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، امیر حسین شاهانی و امیر دانش زاده و …

ریاضی دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روش تست تابع جامعمهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش جامع احتمال کنکورمهندس امیر مسعودی۱۰۰
آموزش ریاضیمهندس علیشاه۲۱۰
روش تست زنی احتمالمهندس امیر مسعودی ۹۵
روش تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت مهندس امیر مسعودی ۸۵
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۷۰
مشتق وکاربرد مشتقمهندس امیر مسعودی۲۶۰
روش تست مثلثاتمهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مثلثات جامعمهندس امیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی ۶۰

فیزیک دوازدهم تجربی امیر مسعودی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی حرکت شناسیمهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست نوسانمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست امواجمهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی دینامیکمهندس امیر مسعودی۲۲۰
آموزش نوسان وموجمهندس شاهانی۱۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ایمهندس امیر مسعودی۲۴۰
آموزش جامعمهندس علیشاه۱۷۵

شیمی دوازدهم تجربی عارف ربیعیان در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمیمهندس عارف ربیعیان۱۳۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل ۱و۲مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳ و ۴مهندس عارف ربیعیان۱۶۵
روش تست زنی استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان۷۰

زیست دوازدهم تجربی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
خلاقیت زیست فصل ۱دکتر شیخی۶۰
خلاقیت زیست فصل۲تا۸دکتر شیخی۲۸۵
آموزش زیست فصل ۱ تا ۴دکتر امیری۲۴۰
آموزش فصل ۵تا۸ امیری دکتر امیری ۲۴۰
آموزش زیست جامعدکتر پازوکی۲۴۰
جمع بندی زیستدکتر پازوکی۱۰۰

ادبیات دوازدهم تجربی حسین احمدی ( کنکور آسان است)

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
روش تست آرایهاستاد احمدی۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابتاستاد احمدی۶۰

زبان دوازدهم تجربی انگلیسی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زباندانش زاده۱۸۰
همایش زباندانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اولدانش زاده۸۰
آموزش فصل دومدانش زاده۸۰
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰

عربی دوازدهم تجربی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
قواعد عربیحسین احمدی۱۶۰
آموزش عربیحسین احمدی۸۰
روش تست ترجمه و تعریبحسین احمدی۴۵
جمع بندی عربیحسین احمدی۱۲۰

دین و زندگی دوازدهم تجربی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع دین و زندگیحسین احمدی۲۴۰
روش تست زنی دین و زندگیحسین احمدی۲۴۰

لیست قیمت کنکور آسان است ریاضی

دهم ریاضی

لیست قیمت محصولات دهم ریاضی کنکور آسان است با تدریس مهندس امیر مسعودی ، عارف ربیعیان ، استاد احمدی ، دکتر حسینی نیا، دکتر مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، امیر حسین شاهانی و امیر دانش زاده و …

ریاضی دهم ریاضی امیر مسعودی در کنکور آسان است

عنوان (دهم ریاضی)مدرسقیمت  
مجموعه، الگو و دنباله امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنبالهامیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعهامیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله امیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی نامعادله امیر مسعودی ۴۵
روش تست زنی تابع امیر مسعودی ۵۰  
خلاقیت در تابع امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن امیر مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمالامیر مسعودی ۳۰
آموزش جامع مثلثات شاهانی۹۰
توانهای گویا و عبارات جبری شاهانی ۱۰۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم) امیر مسعودی ۱۰۰
هندسه ریاضی علیشاه۱۱۰
روش تست ریاضی علیشاه ۱۴۰
آموزش ریاضی علیشاه ۲۷۰
آموزش جامع ریاضی شاهانی۲۴۰
فصل ۱ و ۲ هندسه شاهانی۱۰۵
فصل ۳ و ۴ هندسه شاهانی۹۰

فیزیک (دهم ریاضی) امیر مسعودی در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۸۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد مهندس امیر مسعودی ۱۹۵
دما,گرما و قانون گازها جامع مهندس امیر مسعودی ۱۹۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مهندس امیر مسعودی ۱۶۵
ترمودینامیکمهندس شاهانی۶۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم مهندس شاهانی ۱۸۰

شیمی دهم ریاضی عارف ربیعیان در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
کیهان,زادگاه الفبای هستیمهندس عارف ربیعیان ۱۳۵
ردپای گازها در زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
آب و آهنگ مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰
همایش دهم و یازدهم مهندس عارف ربیعیان ۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ کیهان مهندس عارف ربیعیان ۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲ ردپای گازها مهندس عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست فصل ۳ آب آهنگ زندگی مهندس عارف ربیعیان ۱۲۰

ادبیات حسین احمدی(دهم ریاضی)

عنوانمدرسقیمت  
روش تست زنی ادبیات استاد احمدی۱۴۰
خلاقیت زبان فارسی استاد احمدی ۱۲۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی ۵۵
روش تست قرابت استاد احمدی ۶۰

زبان انگلیسی دهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
زبان درس ۱ و ۲محبوبی ۱۵۰
زبان درس ۳ و ۴ محبوبی ۱۵۰
روش تست ریدینگ محبوبی ۴۵
روش تست کلوزتست محبوبی ۴۵
روش تست زبان (دانش زاده)دانش زاده ۱۰۵

عربی حسین احمدی(دهم ریاضی)

عنوانمدرسقیمت  
عربی درس ۱ تا ۴استاد احمدی ۱۰۵
عربی درس ۵ تا ۸ استاد احمدی۱۰۵
کتاب آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی ۴۰
روش تست عربی استاد احمدی ۲۰۰

دین و زندگی (دهم ریاضی) کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت  
دین و زندگی درس ۱ تا ۶استاد احمدی ۹۰
دین و زندگی درس ۷ تا ۱۲ استاد احمدی ۹۰
کتاب دینی آسان است استاد احمدی ۴۰
روش تست زنی دینی به همراه کتاب استاد احمدی ۱۱۰
خلاقیت دینی دورس ۱ تا ۱۲ استاد احمدی ۱۸۰

یازدهم ریاضی

لیست قیمت محصولات یازدهم ریاضی کنکور آسان است با تدریس مهندس امیر مسعودی ، عارف ربیعیان ، استاد احمدی ، دکتر حسینی نیا، دکتر مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، امیر حسین شاهانی و امیر دانش زاده و …

حسابان کنکورآسان است امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمت
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش تابع،معادله وسهمیمهندس شاهانی۱۶۰
معادله حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰
تابع جامع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵
لگاریتممهندس امیر مسعودی۱۱۵
هندسهمهندس علیشاه۷۰
آموزش جامع احتمال کنکورمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش حد و پیوستگیشاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک یازدهم ریاضی کنکور آسان است امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمت
الکتریسیته ساکنمهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست الکتریسیته ساکنمهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست خازنمهندس امیر مسعودی۵۵
آموزش جریان ومدارمهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدارمهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش مغناطیسمهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست مغناطیسمهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست القامهندس امیر مسعودی۱۱۵

شیمی یازدهم ریاضی عارف ربیعیان در کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۴۰

ادبیات یازدهم ریاضی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۴۰
قرابتاستاد احمدی۶۰
روش تست آرایهاستاد احمدی۶۰
آموزش جامع زبان فارسیاستاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵

زبان یازدهم ریاضی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
زبان درس اولمحبوبی۷۰
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبانمحبوبی۱۵۰
آموزش جامع زبان انگلیسیمحبوبی۱۸۰
روش تست زنی زباندانش زاده۹۰

عربی یازدهم ریاضی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۲۶۰
درک مطلب عربیاستاد احمدی۱۳۰

دین و زندگی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دینیاستاد احمدی۲۰۰

دوازدهم ریاضی

لیست قیمت محصولات دوازدهم ریاضی کنکور آسان است با تدریس مهندس امیر مسعودی ، عارف ربیعیان ، استاد احمدی ، دکتر حسینی نیا، دکتر مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، امیر حسین شاهانی و امیر دانش زاده و …

حسابان امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال کنکورمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست تابع جامعمهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست مثلثاتمهندس امیر مسعودی۵۰
روش تست مثلثات جامعمهندس امیر مسعودی۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک امیرمسعودی

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی حرکت شناسیمهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست نوسانمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی دینامیکمهندس امیر مسعودی۲۲۰

شیمی عارف ربیعیان

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمیمهندس عارف ربیعیان۱۳۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل اول ودوممهندس عارف ربیعیان۱۶۰
استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان ۷۰

ادبیات حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
ادبیاتاستاد احمدی۲۸۰
روش تست ادبیاتاستاد احمدی۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۵۵
روش تست قرابتاستاد احمدی۵۰

زبان انگلیسی کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
روش تست زنی زباندانش زاده۱۸۰
همایش زباندانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اولدانش زاده۸۰
آموزش فصل دومدانش زاده۸۰
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰

عربی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
درک مطلب عربیاستاد احمدی۱۳۰
آموزش عربیاستاد احمدی۱۱۰
خلاقیت عربی دوازدهماستاد احمدی۱۶۰
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰

دین و زندگی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰
روش تست دین و زندگیاستاد احمدی۲۴۰

خرید محصولات اوج یادگیری

برای خرید محصولات اوج یادگیری می توانید با شماره تلفن های ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس گرفته و با مشاوران استاد مسعودی در ارتباط باشید .

همچنین می توانید برای تهیه محصولات به سایت کنکور آسان است مراجعه کرده و یا از طریق اپلیکیشن رسمی کنکور آسان است تهیه نمائید .

مطالب مرتبط
پکیج ریاضی امیر مسعودی
پکیج فیزیک استاد مسعودی
کد تخفیف فیزیک امیر مسعودی

اپلیکیشن کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
نیاز به کمک دارید؟ با ما چت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در واتساپ روی یکی از اعضای ما در بخش زیر کلیک کنید
ما معمولاً در کمتر از چند دقیقه پاسخ شما را می دهیم 😉