پرش به محتوا
وب سایت مهندس امیر مسعودی
وبسایت رسمی مهندس امیر مسعودی
ریاضی کنکور

ریاضی کنکور

درس ریاضی تنها درس اختصاصی مشترک میان گروه های آزمایشی علوم تجربی – علوم ریاضی و فیزیک و علوم انسانی است.
این درس به دلیل عملکرد ضعیف داوطلبان کنکوری در آن و درصدهای پایینی که در این درس کسب کرده اند تبدیل به یکی از دروس رتبه ساز کنکور سراسری شده است که درصد بالا در این درس می تواند تا حدود زیادی تراز و رتبه شما را جا به جا کند.

اگر می خواهید به درصد بالا در درس ریاضی کنکور سراسری برسید ابتدا باید شناخت کامل نسبت به این درس داشته باشید.
برای آشنایی با درس ریاضی کنکور در هر سه گروه آزمایشی علوم تجربی – علوم ریاضی و فیزیک و علوم انسانی با ما همراه باشید و این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

ریاضی کنکور تجربی

درس ریاضی در رشته تجربی شامل سه کتاب در سه پایه دهم – یازدهم و دوازدهم است.
درس ریاضی در کنکور تجربی اولین درس اختصاصی در دفترچه شماره دو است.
تعداد سوالات درس ریاضی کنکور تجربی 30 سوال است (از سوال 101 تا سوال 130).
زمان استاندارد برای پاسخگویی به سوالات درس ریاضی کنکور تجربی 50 دقیقه است (36 ثانیه برای هر سوال).

سر فصل های کتاب ریاضی کنکور تجربی

سر فصل های کتاب های ریاضی کنکور تجربی به شرح زیر است :

سر فصل های کتاب ریاضی دهم رشته تجربی

 • الگو – دنباله و مجموعه ها
 • مثلثات
 • توان های گویا و عبارت های جبری
 • معادله و نامعاددلات
 • تابع
 • شمارش بدون شمردن (ترکیبیات)
 • آمار و احتمال

سر فصل های کتاب ریاضی یازدهم رشته تجربی

 • هندسه تحلیلی و جبر
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • توابع نمایی و لگاریتمی
 • حد و پیوستگی
 • آمار و احتمال

سر فصل های کتاب ریاضی دوازدهم رشته تجربی

 • تابع
 • مثلثات
 • حد بی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
 • مشتق
 • کاربرد مشتق
 • هندسه
 • احتمال

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

 عنوان سر فصل بودجه بندی در کنکور سراسری
مجموعه، الگو و دنباله1 سوال
مثلثات4 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری0
معادله ها و نامعادله ها3 سوال
تابع2 سوال
شمارش بدون شمردن1 سوال
آمار و احتمال3 سوال
هندسه تحلیلی و جبر4 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی1 سوال
حدوپیوستگی4 سوال
مشتق4 سوال
کاربرد مشتق2 سوال
مجموع سوالات30 سوال

مهم ترین و آسان ترین مباحث ریاضی کنکور تجربی به ترتیب مطالعه مباحث به شرح زیر است :

 • آمار
 • احتمال
 • دنباله ها
 • مثلثات
 • لگاریتم
 • معادلات و نامعادلات
 • تابع
 • حد و پیوستگی

توجه : مباحث فوق 70 درصد از مباحث درس ریاضی کنکور تجربی است.

ریاضی کنکور ریاضی

درس ریاضی در کنکور ریاضی اولین درس اختصاصی در دفترچه شماره دو است.
تعداد سوالات این درس در کنکور ریاضی 50 سوال است (از سوال شماره 101 تا 150).
زمان پاسخگویی به سوالات درس ریاضی در کنکور ریاضی 80 دقیقه است (37 ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال).

سر فصل های کتاب ریاضی کنکور ریاضی

سر فصل های کتاب های ریاضی کنکور ریاضی به شرح زیر است :

سر فصل های کتاب ریاضی دهم رشته ریاضی

 • الگو – دنباله و مجموعه ها
 • مثلثات
 • توان های گویا و عبارت های جبری
 • معادله و نامعاددلات
 • تابع
 • شمارش بدون شمردن (ترکیبیات)
 • آمار و احتمال

سر فصل های کتاب هندسه یک دهم رشته ریاضی

 • ترسیم‌های هندسی و استدلال
 • قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن
 • چند ضلعی‌ها
 • تجسم فضایی

سر فصل های کتاب حسابان یک یازدهم رشته ریاضی

 • جبر و معادله
 • تابع
 • توابع نمایی و لگاریتمی
 • مثلثات
 • حد و پیوستگی

سر فصل های کتاب هندسه دو یازدهم رشته ریاضی

 • دایره
 • تبدیل‌ های هندسی و کاربردها
 • روابط طولی در مثلث
 • تجسم فضایی

سر فصل های کتاب آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

 • آشنایی با مبانی ریاضیات
 • احتمال
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی

سر فصل های کتاب حسابان دو دوازدهم رشته ریاضی

 • تابع
 • مثلثات
 • حدهای نامتناهی – حد در بی‌نهایت
 • مشتق
 • کاربردهای مشتق

سر فصل های کتاب هندسه سه دوازدهم رشته ریاضی

 • ماتریس و کاربردها
 • آشنایی با مقاطع مخروطی
 • بردارها

سر فصل های کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم رشته ریاضی

 • آشنایی با نظریه اعداد
 • گراف و مدل‌سازی
 • ترکیبیات (شمارش)

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی

عنوان سر فصلبودجه بندی در کنکور سراسری
مجموعه، الگو و دنباله2 سوال
مثلثات5 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری2 سوال
معادله ها و نامعادله ها2 سوال
تابع2 سوال
شمارش، بدون شمردن1 سوال
آمار2 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی3 سوال
حد و پیوستگی4 سوال
مشتق3 سوال
کاربردهای مشتق2 سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات2 سوال
احتمال3 سوال
آشنایی با نظریه اعداد3 سوال
حد نامتناهی و بی نهایت1 سوال
ماتریس3 سوال
گراف و مدل سازی1 سوال
ترکیبیّات (شمارش)1 سوال
ترسیم های هندسی و استدلال2 سوال
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن2 سوال
چند ضلعی ها1 سوال
تجسم فضایی3 سوال
دایره1 سوال
تبدیل های هندسی و کاربردها1 سوال
روابط طولی در مثلث
مجموع سوالات50 سوال

مهم ترین و آسان ترین مباحث ریاضی کنکور ریاضی به ترتیب مطالعه مباحث به شرح زیر است :

 • دنباله ها
 • مثلثات
 • معادله و نامعادله
 • تابع
 • حد و پیوستگی
 • لگاریتم
 • تالس و تشابه
 • روابط طولی مثلث
 • ماتریس و کاربرد
 • دایره
 • بردارها

ریاضی کنکور انسانی

درس ریاضی در کنکور انسانی اولین درس اختصاصی در دفترچه شماره دو است.
تعداد سوالات این درس در کنکور انسانی 20 سوال است (از سوال شماره 101 تا 120).
زمان پاسخگویی به سوالات درس ریاضی در کنکور انسانی 25 دقیقه است (48 ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال).

سر فصل های کتاب ریاضی کنکور انسانی

سر فصل های کتاب های ریاضی کنکور انسانی به شرح زیر است :

سر فصل های کتاب ریاضی دهم رشته انسانی

 • عبارت‌های جبری
 • معادله درجه دوم
 • تابع
 • کار با داده‌های آماری
 • نمایش داده‌ها

سر فصل های کتاب ریاضی یازدهم رشته انسانی

 • آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
 • تابع
 • آمار

سر فصل های کتاب ریاضی دوازدهم رشته انسانی

 • آمار و احتمال
 • الگوهای خطی
 • الگوهای غیرخطی

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

 عنوان سر فصل بودجه بندی در کنکور سراسری
عبارت های جبری1 سوال
معادله درجه دوم1 سوال
تابع5 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)2 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)0
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی1 سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)2 سوال
آمار و احتمال5 سوال
الگوهای خطی (مدل سالزی و دنبال حسابی)1 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)2 سوال
مجموع سوالات20 سوال

مهم ترین و آسان ترین مباحث ریاضی کنکور انسانی به ترتیب مطالعه مباحث به شرح زیر است :

 • کار با داده های آماری
 • نمایش داده ها
 • منطق و استدلال ریاضی
 • آمار
 • الگوهای خطی
 • الگوهای غیر خطی

ترتیب مطالعه مباحث ریاضی کنکور

ریاضی یکی از دروس اختصاصی کنکور سراسری است که باید به صورت زنجیروار و پیوسته مطالعه شود تا نتیجه بهتری در این درس داشته باشید.
رعایت پیش نیازها در مطالعه درس ریاضی یکی از مهم ترین اصول است که با رعایت آن در کنار سایر نکات مهم به درصدهای بالا در این درس برسید.

ترتیب مطالعه مباحث ریاضی کنکور به شرح زیر است :

ردیفعنوان مبحث
۱الگو و دنباله
۲توان های گویا
۳معادله و نامعادله دهم و یازدهم (ترکیبی)
۴قدر مطلق
۵تابع سه سال (ترکیبی)
۶توابع نمایی و لگاریتمی
۷مثلثات سه سال (ترکیبی)
۸حد و پیوستگی
۹مشتق و کاربرد مشتق
۱۰هندسه تحلیلی
۱۱هندسه یازدهم و دوازدهم (ترکیبی)
۱۲شمارش (ترکیبیات)
۱۳آمار و احتمال

روش مطالعه ریاضی کنکور

 • آگاهی از بودجه بندی ریاضی کنکور و اختصاص دادن زمان مطالعه بیشتر به مباحثی که بودجه بندی بیشتری دارند (مدیریت زمان برای مطالعه مباحث ریاضی کنکور)
 • مطالعه و تمرین مستمر
 • مفاهیم درس ریاضی را را اصولی یاد بگیرید
 • حل تمرین های کتاب درسی
 • حفظ فرمول های کتاب درسی
 • فرمول‌ های اصلی را یاد بگیرید
 • مطالعه مفهومی مباحث کتاب درسی
 • رعایت پیش نیازها
 • حل محاسبات بدون استفاده از ماشین حساب (یادگیری تکنیک های محاسبات سریع ریاضیات کنکور)
 • زنجیره وار خواندن مباحث ریاضی ( مثلا مبحث تابع دهم، یازدهم و دوازدهم را به صوت متوالی مطالعه کنید)
 • خلاصه نویسی در زمان مطالعه برای دوران مرور و جمع بندی
 • مرور از طریق تست زنی را در درس ریاضی بکار ببرید
 • کتاب تستی که انتخاب می کنید متناسب با سطح درسی شما باشد
 • بلافاصله پس از مطالعه درسنامه تست بزنید تا مطالب در ذهنتان تثبیت شود
 • در تحلیل تست های ریاضی با هر نکته جدیدی که مواجه می شوید آن را به جزوه خلاصه نویسی نکات خود منتقل کنید
 • یادگیری تکنیک های تست زنی در زمان کوتاه و متناسب با زمان استاندارد درس ریاضی کنکور
 • حل تست های ترکیبی و زمان دار
 • سعی کنید تعداد تست هایی که از هر مبحث می زنید متناسب با بودجه بندی ریاضیات کنکور سراسری باشد
 • حل تست های علامت دار
 • ارزیابی تست های ریاضی در آزمون های آزمایشی و تست های کنکور سال های اخیر
 • تست های کنکور حداقل ۵ سال اخیر را حل کنید تا با انواع تست های درس ریاضی و سلیقه طراحان سوال آشنا شوید
 • برای آموزش درس ریاضی از یک مدرس حرفه ای استفاده کنید

ریاضی امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی کنکور با سابقه 17 سال تدریس این درس برای داوطلبان کنکور یکی از برترین مدرسین ریاضیات کنکور سراسری برای هر سه گروه آزمایشی علوم تجربی – علوم ریاضی و فیزیک و علوم انسانی هستند که شما داوطلبان کنکور می توانید با استفاده و تکیه بر تجربیات ایشان درصد موفقیت خود را در درس ریاضیات کنکور سراسری افزایش دهید.

برای مطالعه صفر تا صد جزییات ریاضی امیر مسعودی روی لینک زیر کلیک کنید :

ریاضی امیر مسعودی

کلاس های آنلاین ریاضی مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی تجربیات و دانش ریاضی کنکور خود را در قالب کلاس های آنلاین ریاضیات کنکور در اختیار شما داوطلبان گروه های آزمایشی علوم تجربی – علوم ریاضی و فیزیک و علوم انسانی قرار میدهند تا بتوانید از طریق ارتباط مستقیم با خوده ایشان سطح دانش خود را در این درس افزایش دهید.

برای مطالعه صفر تا صد جزییات کلاس های آنلاین مهندس امیر مسعودی روی لینک زیر کلیک کنید :

کلاس های آنلاین مهندس امیر مسعودی

امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره “ریاضی کنکور” در اختیار شما قرار داده باشد.

ثبت نام کلاس آنلاین ریاضی کنکور مهندس امیر مسعودی

برای ارتباط با تیم مهندس امیر مسعودی و ثبت نام و شرکت در کلاس آنلاین ریاضی کنکور مهندس امیر مسعودی با شماره تماس زیر در ارتباط باشید :

ثبت نام و رزرو کلاس آنلاین مهندس امیر مسعودی
09129309035

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب

مشاوره گروه مهندس مسعودی

جهت ارتباط با مشاوران امیر مسعودی، اطلاع از شرایط برگزاری  کلاس ها و دریافت پاسخ سوالات خود، بر روی دکمه زیر کلیک و فرم درخواست مشاوره را پر کنید.

فرم درخواست مشاوره