بودجه بندی کنکور 1402

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲

شما دانش آموزان و داوطلبان کنکوری برای موفقیت در کنکور نیاز به فاکتور هایی دارید تا به وسیله آن ها بتوانید در راستای موفقیت حرکت کنید. یکی از فاکتور هایی که برای رسیدن به موفقیت و اهداف خود به آن نیاز دارید آگاهی از بودجه بندی کنکور سراسری است، با آگاهی از بودجه بندی کنکور و یک برنامه ریزی اصولی می توانید بهترین نتیجه و بالاترین درصد ها را در کنکور سراسری ثبت کنید.

برنامه ریزی درسی رایگان کنکور آسان است

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۲

دفترچه سوالات عمومی شامل ۱۰۰ سوال است که سهم هر درس ۲۵ سوال است. این دفترچه به ترتیب شامل دروس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می شود.

بودجه بندی ادبیات فارسی در کنکور

مبحث تعداد تست
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ و ادبیات۱
آرایه های ادبی۴
قرابت معنایی۹

بودجه بندی عربی در کنکور

مبحث تعداد تست
ترجمه و تعریب۸
درک مطلب۴
حرکت گذاری۲
تحلیل صرفی۳
قواعد۸

بودجه بندی دین و زندگی کنکور

مبحثتعداد تست
آیات و روایات۱۱
اشعار و حدیث۵
متن۹

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

مبحث تعداد تست
واژگان۸
گرامر۴
Cloze test۵
درک مطلب reding۸

برای دریافت سوالات کنکور ۱۴۰۰ روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۲

دفترچه تخصصی کنکور تجربی شامل ۵ درس است که به ترتیب شما باید پاسخگوی سوالات زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی باشید.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

مبحث تعداد تست
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش ، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زیست شناسی کنکور را به تفکیک مقاطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم برای شما قرار می دهیم:

بودجه بندی زیست شناسی دهم در کنکور تجربی

مبحث تعداد تست
زیست جانوری ترکیبی۵
زیست گیاهی ترکیبی۶
فصل دوم : گوارش و جذب مواد۴
فصل سوم : تبادلات گازی۱
فصل چهارم : گردش مواد در بدن۳

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم در کنکور تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : تنظیم عصبی۳
فصل دوم : حواس۲
فصل سوم : دستگاه حرکتی۳
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی۱
فصل پنجم : ایمنی۲
فصل هفتم : تولید مثل۲

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم در کنکور تجربی

مبحث تعداد تست
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی۳
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ها۱
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها۴
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی۴
فصل پنجم : از ماده به انرژی۳
فصل ششم : از انرژی به ماده۱
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی۲

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

فیزیک کنکور تجربی شامل ۳۰ تست از سه مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم است.

بودجه بندی فیزیک دهم در کنکور تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد ( فشار )۳
فصل سوم : کار، توان و انرژی۱
فصل چهارم : دما و گرما۲

بودجه بندی فیزیک یازدهم در کنکور تجربی

مبحث تعداد تست
فصل اول : الکتریسته ساکن۳
فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۴
فصل سوم : مغناطیس و القای الکترو مغناطیس۲
بسته معلم خصوصی کنکور آسان است
بسته معلم خصوصی کنکور آسان است

بودجه بندی فیزیک دوازدهم در کنکور تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : حرکت بر خط راست۳
فصل دوم : دینامیک۳
فصل سوم : نوسان و امواج۶
فصل چهارم : فیزیک اتمی و هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

شیمی کنکور در کنکور تجربی شامل ۳۵ سوال از مباحثی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

بودجه بندی شیمی دهم در کنکور تجربی

مبحث تعداد تست
فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی ( عنصرها )۴
فصل دوم : رد پای گازها در زندگی ( ساختار لوویس )۳
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( محلول ها )۴

بودجه بندی شیمی یازدهم در کنکور تجربی

مبحث تعداد تست
فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم ( پیوندهای کربنی و هیدروکربنی )۶
فصل دوم : در پی غذای سالم ( گروه های عاملی )۴
فصل سوم : پوشاک نیازی پایان پذیر ( محلول ها )۲

بودجه بندی شیمی دوازدهم در کنکور تجربی

مبحثتعداد تست
فصل اول : مولکول ها در خدمت تندرستی ( اسید و باز )۴
فصل دوم : آسایش و رفاه در سایه ی شیمی ( واکنش های شیمیایی )۴
فصل سوم : شیمی جلوه ای از هنر ( جامدات یونی )۲
فصل چهارم : حفظیات سینتیک۱

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور ریاضی

دفترچه تخصصی کنکور ریاضی شامل سه درس شیمی و فیزیک ریاضی است و مجموعا شامل ۱۳۵ سوال است.

بودجه بندی ریاضی در کنکور ریاضی

درس ریاضی در رشته ریاضی شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه پایه، هندسه تحلیلی، حسابان، درس گسسته، جبر و احتمال و آمار مدل سازی است

بودجه بندی هندسه دهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : ترسیم هندسی۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل سه : روابط طولی۱
فصل سه : مساحت و کاربرد چند ضلعی ها۲
فصل سه : چند ضلعی ها۱
فصل چهار : تجسم فضایی۱

بودجه بندی هندسه یازدهم در کنکور ریاضی

مبحثتعداد تست
فصل اول : رابطه طولی در دایره ها۱
فصل اول : چند ضلعی های عاملی۱
فصل دوم : تبدیل های هندسی و کاربردها۰
فصل سوم : قضیه ی نیمساز ها۱

بودجه بندی هندسه دوازدهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : ماتریس ها۲
فصل یک : معادله ی دترمینان۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل دو : بیضی و سهمی۲
فصل سه : بردار ها۰

بودجه بندی گسسته در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : بخش پذیری اعداد۵
فصل یک : ترکیبی از کل فصل۱
فصل دو : گراف۳
فصل سه : ترکیبیات، جایگشت با تکرار۳

بودجه بندی حسابان یازدهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی۱
فصل دو : مساحت تابع۱
فصل دو : نمودار تابع۱
فصل دو : اعمال روی توابع۱
فصل سه : کاربرد لگاریتم۱
فصل چهار : نسبت مثلثاتی۱
فصل پنج : پیوستگی۱
فصل یک و چهار ترکیبی از مثلثات و جبر و معادله۱

بودجه بندی حسابان دوازدهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : تقسیم و بخش پذیری۱
فصل دو : معادلات مثلثاتی۱
فصل سه : حد های نامتناهی در بی نهایت۱
فصل چهار : کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات۱
فصل چهار : خط مماس بر یک منحنی۱
فصل سه ترکیبی با تابع و مجانب ها۱
فصل چهار ترکیبی با مثلثات و مشتق۱

بودجه بندی آمار و احتمال در کنکور ریاضی

مبحثتعداد تست
فصل یک : ضرب دکارتی۱
فصل یک : جبر و مجموعه ها۲
فصل یک : ترکیب گزاره ها۱
فصل دو : مسئله ی احتمال۲
فصل دو : احتمال شرطی۱
فصل سه : معیار های گرایش به مرکز ( میانگین )۱

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۲

بودجه بندی مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی را در ادامه بیان می کنیم:

بودجه بندی فیزیک دهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد۳
فصل سوم : کار ، انرژی و توان۲
فصل چهار : دما و گرما۲
فصل پنج : ترمودینامیک۴

بودجه بندی فیزیک یازدهم در کنکور ریاضی

مبحثتعداد تست
فصل اول : الکتریسیتۀ ساکن۴
فصل دو : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۶
فصل سه : مغناطیس۱
فصل چهار : القای الکترو مغناطیسی و جریان متناوب۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : حرکت بر خط راست۵
فصل دو : دینامیک و حرکت دایره ای۵
فصل سه : نوسان و موج۵
فصل چهار : برهم کنش های موج۳
فصل پنج : آشنایی با فیزیک اتمی۲
فصل شش : آشنایی با فیزیک هسته ای۰

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

شیمی کنکور ریاضی شامل ۳۵ سوال است که بودجه بندی آن را به تفکیک پایه به پایه بیان می کنیم:

بودجه بندی شیمی دهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : عنصر ها۲
فصل یک : لایه۱
فصل یک : استوکیومتری۱
فصل یک : ترکیبات یونی۱
فصل دو : تحلیلی از فشار گاز ها۱
فصل سه : محلول ها۳
فصل سه : مسئله ppm۱

بودجه بندی شیمی یازدهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : مسئله درصد خلوص۳
فصل یک : هیدرو کربن ها۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( مولار )۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( سرعت و درصد خلوص )۱
فصل دو : قانون هس۱
فصل دو : آنتالپی پیوند۱
فصل دو : مسئله هیدرو کربن ها۱
فصل دو : حفظی از عوامل سرعت۱
فصل دو : مسئله سرعت۱
فصل سه : شمارش ( حفظی )۱

بودجه بندی شیمی دوازدهم در کنکور ریاضی

مبحث تعداد تست
فصل یک : شمارش ( حفظی )۱
فصل یک : مسئله PH۱
فصل دو : مسئله و واکنش از اکسایش و کاهش۳
فصل دو : شمارش ( تحلیلی )۲
فصل سه : آنتالپی فروپاشی ( تحلیلی )۲
فصل چهار : شمارش ( تحلیلی )۱
فصل چهار : مسئله۱

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۲

کنکور انسانی دارای ۲ دفترچه سوالات عمومی و تخصصی است که دفترچه سوالات عمومی شامل ۱۰۰ تست از ۴ درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است و دفترچه تخصصی شامل ۹ درس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، عربی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی استه که به همین ترتیب باید به تست های آن پاسخ دهید.

آزمون آنلاین و رایگان کنکور آسان است
آزمون آنلاین و رایگان کنکور آسان است

بودجه بندی زبان فارسی در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی ریاضی در کنکور انسانی

بودجه بندی درس ریاضی رشته انسانی در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم:

بودجه بندی ریاضی دهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم در کنکور انسان

مبحث تعداد تست
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
آمار ( شاخص های آماری )۱
آمار ( سری های زمانی )۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
آمار احتمال ( شمارش )۱
احتمال۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )۱

بودجه بندی تاریخ در کنکور انسانی

درس تاریخ در کنکور انسانی شامل ۱۵ سوال است:

بودجه بندی تاریخ دهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
درس دوم۱
درس سوم۱
درس هشتم۱
درس چهاردهم۱
درس شانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
درس دوم۱
درس هفتم۱
درس دهم۱
درس سیزدهم۱
درس پانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
درس اول۱
درس دوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس هشتم۱

بودجه بندی عربی در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهموم۱

بودجه بندی روانشناسی در کنکور

مبحث تعداد تست
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۲
روان شناسی رشد۴
احساس، توجه،ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

بودجه بندی فلسفه در کنکور انسانی

درس فلسفه در کنکور شامل ۲۵ سوال است:

بودجه بندی فلسفه یازدهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق گرا۱

بودجه بندی فلسفه دوازدهم در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

بودجه بندی منطق در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه بندی علوم اجتماعی در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
هویت فردی و اجتماعی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
هویت ایرانی۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی۴
چالش های جهانی۲
بیداری اسلامی و جهان جدید۳
ذخیره دانشی۱

بودجه بندی جغرافیا در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
دهم ۳
یازدهم ۷
دوازدهم ۵

بودجه بندی اقتصاد در کنکور انسانی

مبحث تعداد تست
تولید ۲
بازار ۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱
شیمی پایه در کنکور تجربی ۱۴۰۲ شامل چند تست است؟

شیمی دهم و یازدهم رشته تجربی که تحت عنوان شیمی پایه از آن نام بردید شامل ۲۱ تست در کنکور تجربی ۱۴۰۲ است.

شیمی پایه در کنکور ریاضی ۱۴۰۲ شامل چند تست است؟

شیمی دهم و یازدهم رشته ریاضی که تست های پایه از آن طراحی می شود شامل ۲۴ تست در کنکور ریاضی ۱۴۰۲ است.

کدام یک از دروس اختصاصی کنکور انسانی دارای تعداد تست بیشتری در کنکور ۱۴۰۲ هستند؟

بیشترین تعداد تست ها در دفترچه اختصاصی مربوط به درس زبان و ادبیات فارسی با ۳۰ تست است.

بیشتر بخوانیم:
حذفیات کنکور ۱۴۰۱
طرح های مشاوره امیر مسعودی

برای دریافت برنامه ریزی و مشاوره تخصصی با شماره های زیر در تماس باشید:

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

اپلیکیشن کنکور آسان است

۸ دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست