بودجه بندی کنکور 1400

دانش آموزان و داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ۱۴۰۰ را دارند بهترین راه برای داشتن برنامه ریزی دقیق و پیش رونده ، اطلاع از بودجه بندی کنکور و برنامه ریزی بر اساس آن میباشد و با توجه به اینکه کنکور ۱۴۰۰ تنها نظام جدید برگزار میشود اطلاع از بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ از اهمیت بالایی برخوردار است .

در این مقاله برای شما بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ برای سه رشته تجربی ، ریاضی و انسانی به طور کامل نوشته شده است .

کنکور سراسری برای پنج رشته ریاضی ، تجربی ، انسانی ، زبان و هنر برگزار میشود که بودجه بندی دروس اختصاصی هر یک با یکدیگر متفاوت است .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۰

رشته تجربی بیشترین داوطلبان کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است و اطلاع داشتن از بودجه بندی دروس این رشته ، علاوه بر تاثیر بر برنامه ریزی ، برای یادگیری و مدیریت زمان اهمیت بسزایی دارد .

عنوان درستعداد سوال
زمین شناسی۲۵
ریاضی۳۰
زیست شناسی۵۰
فیزیک۳۰
شیمی۳۵

ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۶
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق و کاربرد مشتق۳
احتمال۲
آمار۱

زیست شناسی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
زیست جانوری ترکیبی۵
زیست گیاهی ترکیبی۶
گوارش و جذب مواد۴
تبادلات گازی۱
گردش مواد در بدن۳

زیست شناسی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
تنظیم عصبی۳
حواس۲
دستگاه حرکتی۳
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تولید مثل۲

زیست شناسی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
مولکول های اطلاعاتی۳
جریان اطلاعات در یاخته۱
انتقال اطلاعات در نسل ها۴
تغییر در اطلاعات وراثتی۴
از ماده به انرژی۳
از انرژی به ماده۱
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی۲

فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیی۱
ویژگی های فیزیکی مواد۳
کار ، توان ، انرژی۱
دما و گرما۲

فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی ومدارهای جریان مستقیم۴
مغناطس والقای الکترومغناطیس۲

فیزیک دوازدهم تجربی کنکور ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۶
فیزیک اتمی و هسته ای۲

شیمی دهم تجربی کنکور ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
عنصرها (فصل یک)۴
ساختار لوویس (فصل دو )۳
محلول ها (فصل سه)۴

شیمی یازدهم تجربی کنکور ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
پیوندهای کربنی و هیدروکربنی (فصل یک)۶
گروه های عاملی (فصل دو)۴
محلول ها (فصل سه)۲

شیمی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
اسید و بازها (فصل یک)۴
واکش های شیمیایی (فصل دو)۴
جامدات یونی (فصل سه)۲
حفظیات سینتیک (فصل چهار)۱

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۰

تعداد داوطلبان رشته ریاضی نسبت به داوطلبان رشته تجربی کمتر میباشد اما به این معنا نیست که با تلاش نکردن هم میتوانند در رشته دلخواه قبول شوند بلکه نیاز به منابع و برنامه ریزی تخصصی دارند .

لازم به ذکراست که سوالات درس ریاضی در کنکور ریاضی سوال ها از سه مبحث هندسه ، حسابان و گسسته میباشد .

مهندس امیر مسعودی مدرس برتر ریاضی و فیزیک اوج یادگیری هستند که با شیوه آموزش و روش تست اختصاصی خود ، تاثیر بسیاری در قبولی در رشته دلخواه داوطلب دارد .

عنوان درستعداد سوال
ریاضی۵۵
فیزیک۴۵
شیمی۳۵

هندسه کنکور ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
ترسیم هندسی۱
دایره ها۲
روابط طولی۱
مساحت و کاربرد چند ضلعی ها۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۱
رابطه طولی در دایره ها۱
چند ضلعی های عاملی۱
قضیه نیمسازها۱
ماتریس ها۲
معادله ی دترمینان۱
دایره ها۲
بیضی و سهمی۲

گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
بخش پذیری اعداد۵
ترکیبی از کل فصل۱
گراف۳
ترکیبیات ، جایگشت با تکرار۳

حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
تقسیم وبخش پذیری۱
معادلات مثلثاتی۱
حد های نامتناهی در بی نهایت۱
کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات۱
خط مماس بر یک منحنی۱
تابع و مجانب ها۱
مثلثات و مشتق۱
دنباله های حسابی و هندسی۱
مساحت تابع۱
نمودار تابع۱
اعمال روی توابع۱
کاربرد لگاریتم۱
نسبت مثلثاتی۱
پیوستگی۱
مثلثات،جبر و معادله۱

بودجه بندی آمار و احتمال کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
ضرب دکارتی۱
جبر و مجموعه ها۲
ترکیب گزاره ها۱
مسئله احتمال۲
احتمال شرطی۱
میانگین۱

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد۳
کار ، توان ، انرژی۲
دما ، گرما۲
ترمودینامیک۴
الکتریسیته ساکن۴
جریان الکتریکی و مدار جریان مستقیم۶
مغناطیس۱
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب۲
حرکت بر خط راست۵
دینامیک و حرکت دایره ای۵
نوسان و موج۵
برهم کنش های موج۳
آشنایی با فیزیک اتمی۲

بودجه بندی شیمی دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
عنصرها۲
لایه۱
استوکیومتری۱
ترکیبات یونی۱
تحلیلی از فشار گازها۱
محلول ها۳
مسئله ppm۱

بودجه بندی شیمی یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
مسئله درصد خلوص۳
هیدروکربن ها۲
مولار۲
سرعت و درصد خلوص۱
قانون هس۱
آنتالپی پیوند۱
مسئله هیدروکربن ها۱
عوامل سرعت۱
مسئله سرعت۱
شمارش۱

بودجه بندی شیمی دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰

مبحثتعداد سوال
شمارش۱
مسئله ph۱
مسئه و واکنش اکسایش و کاهش۳
شمارش (فصل دو)۲
آنتالپی فروپاشی۲
شمارش (فصل چهار)۱
مسئله۱

بودجه بندی رشته انسانی کنکور ۱۴۰۰

عنوان درستعداد سوال
ریاضی۲۰
اقتصاد۱۵
زبان و ادبیات فارسی۳۰
زبان عربی۲۰
تاریخ۱۵
جغرافیا۱۵
علوم اجتماعی۲۰
فلسفه و منطق۲۵
روانشناسی۲۰

بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض ۶
قافیه ۲
ترکیبی عروض و قافیه ۱
آرایه ادبی ۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوانتعداد سوال
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا ) ۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی ) ۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا ) ۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ ) ۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی ) ۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره ) ۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها ) ۱
تابع ( اعمال بر روی تابع ) ۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی ) ۱
آمار ( شاخص های آماری ) ۱
آمار ( سری های زمانی ) ۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
آمار احتمال ( شمارش ) ۱
احتمال ۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )۱

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس هشتم ۱
درس چهاردهم ۱
درس شانزدهم ۱

بودجه بندی تاریخه یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
درس دوم ۱
درس هفتم ۱
درس دهم۱
درس سیزدهم ۱
درس پانزدهم ۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
درس اول ۱
درس دوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم ۱
درس هشتم ۱

بودجه بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
ترجمه ۸
تحلیل صرفی ۳
ضبط حرکات ۱
قواعد ۷
مفهموم ۱

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
روانشناسی ، تعریف و روش مطالعه ۲
روان شناسی رشد ۴
احساس ، توجه ، ادراک ۴
حافظه و علل فراموشی ۲
تفکر (۱) حل مسئله ۲
تفکر (۲) تصمیم گیری ۳
انگیزه و نگرش ۲
روانشناسی سلامت ۱

بودجه بندی فلسفه یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
چیستی فلسفه ۱
ریشه و شاخه های فلسفه ۱
آغاز تاریخی فلسفه ۱
زندگی بر اساس اندیشه ۱
امکان شناخت ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
چیستی انسان ۱
انسان موجودی اخلاق گرا ۱

بودجه بندی فلسفه دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
هستی و چیستی ۱
جهان ممکنات ۱
جهان علی و معلولی ۲
کدام تصویر از جهان ۱
خدا در فلسفه (۱) ۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

بودجه بندی منطق کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوانتعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه ۱
لفظ و معنا ۱
مفهوم و مصداق ۱
انواع و شرایط تعریف ۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن ۱
قضیه ی حملی ۱
احکام قضایا ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی ۱

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
هویت فردی و اجتماعی ۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی ۱
هویت ایرانی ۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی ۴
چالش های جهانی ۲
بیداری اسلامی و جهان جدید ۳
ذخیره دانشی ۱

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
دهم ۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

عنوان تعداد سوال
تولید۲
بازار ۲
آشنایی با شاخص اقتصادی ۵
پول و بانک ۲
فقر و توزیع درآمد ۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران ۱

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰ در کنکور هر سه رشته مشترک است و تنها بودجه بندی دروس اختصاصی با یکدیگر تفاوت دارند .

درس ادبیات

ضریب درس ادبیات در کنکور هر سه رشته چهار میباشد .

مبحثتعداد سوال
واژگان۳
املا۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

درس عربی

ضریب درس عربی در کنکورهر سه رشته دو میباشد .

مبحثتعداد سوال
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲

درس دین و زندگی دهم

ضریب درس دین و زندگی در کنکور هر سه رشته سه میباشد .

درستعداد سوال
اول۱
دوم۱
سوم۱
پنجم۱
هفتم۱
هشتم۱
دهم۱
دوازدهم۱

دین و زندگی یازدهم

درستعداد سوال
دوم۱
سوم۱
پنجم۱
ششم و هشتم ( ترکیبی)۱
هفتم۱
هشتم و ششم (ترکیبی)۱
نهم۱
دهم۱
یازدهم۱

زبان انگلیسی

ضریب درس زبان انگلیسی در هر سه رشته دو میباشد .

مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
کلوز تست۵
درک مطلب۸

برای دریافت برنامه ریزی بر اساس بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ و مشاوره با شماره تلفن ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس حاصل فرمائید .

مطالب مرتبط
پکیج ریاضی امیر مسعودی
پکیج فیزیک استاد مسعودی
سوالهای احتمالی ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

اپلیکیشن کنکور آسان است

۸ دیدگاه. Leave new

 • نظام قدیم هستم میخوام برای ۱۴۰۰ کنکور بدم با برنامه ریزی استاد مسعودی میتونم بنظرتون رتبه خوبی بگیرم؟
  نگرانم چون میگن درسای نظام قدیم با جدید خیلی فرق داره

  پاسخ
 • واقعا از ریاضی بدم میومد تا اینکه برای برنامه ریزی با اقای بهمرام صحبت کردم و بسته معلم خصوصی رو پیشنهاد دادن
  اینقد تعریفشونو شنیده بودم که با تجربن و کارشون خوبه خریدم وقتی بدستم رسسید و برنامه دادن بهم
  توی برنامم ریاضی بود کلی حالم بد بود ولی وقتی اقای مسعودی تدریس رو شروع کرد دیدم چقد باحاله من دبیر ریاضیم درس دادن بلد نبوده
  خلاصه که خیلی از اعتمادم راضیم از ریاضیم بدم نمیاد دیگه
  سرتون سلااااااامت

  پاسخ
 • سلام بر برترین مدرس ریاضی و فیزیک کنکور

  پاسخ
 • امین ریاحی خرم آباد
  ۱۳۹۹-۰۹-۰۸ ۱۵:۲۴

  فوق العاده بود بارم بندی تون
  ایشالا با برنامه ریزی های عالی و دی وی دی های فوق العاده تون هم نتیجه خوبی خواهم گرفت
  قول شرف میدم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
نیاز به کمک دارید؟ با ما چت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در واتساپ روی یکی از اعضای ما در بخش زیر کلیک کنید
ما معمولاً در کمتر از چند دقیقه پاسخ شما را می دهیم 😉